کاربر شماره مریم26517 علی نیا

داستان کاربر شماره مریم26517

26 شهریور 1397 - 08:43 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 17 بيمار در 9 استان به مبلغ 719,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره مریم26517 به 17 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم