انتخاب بیماران نیازمند

بیمار نیازمندی که می‌خواهید به آن کمک کنید را انتخاب نمایید.

مبلغ مورد نظر خود را از 1،000 تومان تا سقف مورد نیاز پرونده، اهدا کنید.

پس از تکمیل مبلغ مالی مورد نیاز پرونده، اسناد بیمارستانی و مالی بیمار را در حساب کاربری خود مشاهده نمایید.

تماس با ما