حمایت فراگیر از بیماران

در هر ماه، مبلغی را پرداخت کنید!

سیستم اتوماتیک حس مهر از طرف شما این مبلغ را به پرونده های قدیمی تر اختصاص می دهد.

در باکس زیر عددی را به عنوان مضربی از 10‌هزار تومان وارد کنید.

x = تومان ورود تعداد سهم الزامی است
در صورت پرداخت اولین کمک، حس مهر نیز 50 درصد از مبلغ کمک شما به بیماران نیازمند کمک می‌کند.

مبلغ کمک ماهانه را مشخص کنید

کمک خود را به‌صورت مضربی از ۱۰‌هزارتومان مشخص کنید
x = تومان ورود تعداد سهم الزامی است
در صورت پرداخت اولین کمک، حس مهر نیز 50 درصد از مبلغ کمک شما به بیماران نیازمند کمک می‌کند.