کودکان زاهدان

زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است که در حدود دویست و هفتاد هزار نفر از جمعیت این شهر کمتر از ۱۷ سال دارند.

حس مهر با همراهی شما تا امروز هزینه درمان ۲۲۷ کودک بیمار نیازمند در شهر زاهدان رو به بیمارستان ها پرداخت کرده است.

در حال حاضر کودکانی از زاهدان منتظر جمع آوری مبلغ مورد نیاز درمانشان هستند.

به صفحه مربوط به بیماران زاهدان مراجعه کرده و حس مهر را به خیرین دیگر نیز معرفی کنید:

https://www.hesemehr.ir/AllPatients?AgeRange=0&diseaseType=0&orderby=0&patientType=0&Name=&stateProvinceId=94

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم