سعید سیزده‌ساله به دلیل ابتلا به دیابت بستری شده است.

سعید سیزده‌ساله به دلیل ابتلا به دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سعید سیزده‌ساله به دلیل ابتلا به دیابت در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سعید کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه هفت فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سعید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سعید قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت