حامد عبداله اصلیان

داستان حامد

دانشجو

اهدا

حامد به 38 نفر در 13 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم