پوریا دوازده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

پوریا دوازده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پوریا دوازده‌ساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و باید همواره تحت مراقبت باشد.

پدر پوریا کارگر کارخانه شیشه‌سازی و مادرخانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در اصفهان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و با اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده قادر به تأمین و پرداخت هزینه‌های درمان پوریای عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت