نیلوفر ۱۱ ساله از دوسال قبل به دیابت دچار شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد.

نیلوفر ۱۱ ساله از دوسال قبل به دیابت دچار شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیلوفر ۱۱ ساله از دوسال قبل به دیابت دچار شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد.

پدر او در سوپر مارکتی شاگردی می کند و از این راه درامد کسب می کند.

با ۸ فرزند در شهر زاهدان زندگی می کند و با توجه به درامد کم،توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت