نوزاد دختر زودتر از موعد به دنیا آمده است و نیاز به بستری دارد.

نوزاد دختر زودتر از موعد به دنیا آمده است و نیاز به بستری دارد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر زودتر از موعد به دنیا آمده است و نیاز به بستری دارد.

به دلیل درخواست شورای حقوقی دانشگاه اطلاعاتی از مادر نوزاد نداریم.

مادر بعد از زایمان ترخیص شده و نوزاد با هماهنگی اورژانس اجتماعی و دادستانی تحویل بهزیستی داده شد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت