نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن ۵۶ روز در بیمارستان بستری شده است.

نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن ۵۶ روز در بیمارستان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن ۵۶ روز در بیمارستان بستری شده است.

خانواده او از اتباع هستن که بیمه سلامت آنها تمدید نشده.

در منزل استیجاری با شرایط دشواری زندگی می کنند و با توجه به دوقلو بودن فرزندان توانایی پرداخت ندارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت