نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن بستری شده است.

پدر نوزاد در منطقه جاده ورامین در باغی به عنوان کارگری ساده، مشغول سبزی کاری است و با داشتن چهار فرزند دیگر که یکی از آنها دارای معلولیت می باشد، به سختی امرار معاش می کنند و هیچ کسی را جهت حمایت ندارند.

مادر نوزاد از اتباع غیر ایرانی بوده و بیمه شامل حال وی نمی شود و پدر نوزاد هیچ مبلغی جهت تامین هزینه بیمارستان ندارد و حتی به دلیل عدم بضاعت مالی نمی خواهد نوزاد خود را به منزل ببرد و به همین دلیل مادر نوزاد در وضعیت روحی نامناسب به سر می برد.

خانواده این نوزاد جهت درمان او، چشم انتظار حمایت و کمک هم میهنان عزیز می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت