نوزاد حس مهری که به صورت نارس به دنیا آمده، بستری شده و تحت درمان است.

نوزاد حس مهری که به صورت نارس به دنیا آمده، بستری شده و تحت درمان است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد حس مهری که به صورت نارس به دنیا آمده، بستری شده و تحت درمان است.

پدر نوزاد کارگر است و در حال حاضر بیکار است.

خانواده نوزاد در رباط کریم، در منزل استیجاری ساکن هستند و به زحمت امرار معاش می کنند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده این نوزاد عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت