نوزاد تازه‌متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)و دیسترس تنفسی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر این نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در زاهدان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، این نوزاد جهت ادامه درمان بایستی به یکی از بیمارستان‌های تهران انتقال داده شود.

پدر و مادر این نوزاد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت