نفس گل 2 ماهه برای نفس کشیدن نیاز به کمک دارد.

نفس گل 2 ماهه برای نفس کشیدن نیاز به کمک دارد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نفس گل 2 ماهه برای نفس کشیدن نیاز به کمک دارد.

نفس گل، نوزاد تازه متولد شده ایست که نارس به دنیا آمده و به همین دلیل، ریه های او هنوز تکمیل نشده اند. هر نفسی که نفس گل می کشد، با درد همراه است. این نوزاد از طبیعی ترین حق انسان، یعنی نفس کشیدن، محروم است.

به دلیل اکسیژن رسانی ناکافی به اندام های اصلی نفس گل، احتمال آسیب رسانی دائمی به ریه ها و مغز او وجود دارد که تا آخر عمر، گریبانگیرش خواهد شد و ممکن است هرگز نتواند مانند یک کودک عادی از یک زندگی طبیعی و سلامت برخوردار باشد.

نفس گل تازه متولد شده نیاز به درمان دارد. درمانی که پدر سرایدار او و مادری که از اتباع غیر ایرانی بوده و بیمه شامل حال او نمی شود، نمی توانند برای او فراهم کنند.

نفس گل میتواند با کمک هایی کوچک از جانب هموطنان خود، یک زندگی طبیعی و سالم را که حق طبیعی هر انسانی است، به دست بیاورد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت