نجمه‌زهرا هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

نجمه‌زهرا هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نجمه‌زهرا هفت‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر نجمه‌زهرا مغازه‌دار و مادر خانه‌دار است.

پدر به همراه دو همسر و هشت فرزند در منزل شخصی در روستای بیچند نهبندان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نجمه‌زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نجمه‌زهرا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت