مهدیه نه‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

مهدیه نه‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدیه نه‌ساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مهدیه به مدت دو سال است که خانواده را ترک کرده و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

برادر بزرگتر مهدیه از طریق کارگری، بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مهدیه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان مهدیه نیستند و برای درمان وی، چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت