معظمه(1) 3ساله به علت تهوع و استفراغ و تب بالا بستری شده است.

معظمه(1) 3ساله به علت تهوع و استفراغ و تب بالا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

معظمه 3ساله به علت تهوع و استفراغ و تب بالا بستری شده است.

پدر کشاورز بوده و از طریق یارانه امرار معاش می کنند.

این خانواده با هفت فرزند در یکی از روستاهای خاش ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت