محمدمهدی ۲ساله به علت دیسترس تنفسی و تشنج در بیمارستان بستری شده است.

محمدمهدی ۲ساله به علت دیسترس تنفسی و تشنج در بیمارستان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمهدی ۲ساله به علت دیسترس تنفسی و تشنج در بیمارستان بستری شده است.

در شهر ایراتشهر با ۳ فرزند خود ساکن هستند.

پدر بیمار کارگر روزمزد است و درامد ثابت ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت