محمدعلی چهارماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

محمدعلی چهارماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعلی چهارماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر محمدعلی به دلیل خرید و فروش مواد مخدر در زندان است و مادر با کارگری در منازل مخارج زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در خانه شخصی خود در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 39 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر محمدعلی به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان او نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت