محمدطه پنج‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

محمدطه پنج‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطه پنج‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

محمدطه با سرفه و تب به بیمارستان مراجعه کرده و به علت عفونت شدید ریه در بخش ICU بستری شده است.

پدر محمدطه کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدطه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمدطه شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت