محمدطاها ۱ ساله با نیاز جراحی برای بستگی مقعد در بیمارستان بستری شد.

محمدطاها ۱ ساله با نیاز جراحی برای بستگی مقعد در بیمارستان بستری شد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها ۱ ساله با نیاز جراحی برای بستگی مقعد در بیمارستان بستری شد.

پدر در شهر زابل کارگر است و درامد ثابت ندارد.

۲ فرزند دارد و توانایی پرداخت هزینه جراحی را ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت