محمدصالح(1) 1ساله به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

محمدصالح(1) 1ساله به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدصالح 1ساله به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

پدر محمدصالح مبتلا به بیماری ام اس است.

خانواده او در یکی از روستاهای زابل ساکن هستند و از طریق یارانه امرار معاش می کنند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده محمدصالح عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت