محمدرضا ۱۳ ساله تحت عمل جراحی پیوند مثانه قرار گرفته است.

محمدرضا ۱۳ ساله تحت عمل جراحی پیوند مثانه قرار گرفته است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا ۱۳ ساله تحت عمل جراحی پیوند مثانه قرار گرفته است.

سرپرست بیمار، شاگرد موتورسازی است و در زاهدان ساکن هستند و سه فرزند دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد

 

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت