محمدحافظ ده‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

محمدحافظ ده‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحافظ ده‌ماهه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر محمدحافظ کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در پل دختر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحافظ عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمدحافظ شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت