محمدباقر 7ماهه به دلیل بیماری لکودیستروفی بستری شده است.

محمدباقر 7ماهه به دلیل بیماری لکودیستروفی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدباقر 7ماهه به دلیل بیماری لکودیستروفی بستری شده است.

پدر محمدباقر مسافرکش است و توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.

این خانواده با دو فرزند در یک خانه اجاره ای در زاهدان ساکن هستند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده محمدباقرعزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت