محمدآرتا دوساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

محمدآرتا دوساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدآرتا دوساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر محمدآرتا کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدآرتای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدآرتا قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت