فاطمه ۶ ماهه به علت تنگی نفس در بیمارستان بستری شد.

فاطمه ۶ ماهه به علت تنگی نفس در بیمارستان بستری شد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه ۶ ماهه به علت تنگی نفس در بیمارستان بستری شد.

با ۳ خواهر و برادر خود در یکی از روستاهای چابهار زندگی میکنند.

پدر کارگر ساختمان است و به شدت بی بضاعت می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت