فائقه دوساله به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است.

فائقه دوساله به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فائقه دوساله به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر فائقه کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در بندرعباس سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فائقه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارقلب، اکو و ...

پدر و مادر فائقه در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت