عدنان ۲ ساله فلج مغزی شده است و نیاز به حضور مکرر در بیمارستان دارد.

عدنان ۲ ساله فلج مغزی شده است و نیاز به حضور مکرر در بیمارستان دارد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عدنان ۲ ساله فلج مغزی شده است و نیاز به حضور مکرر در بیمارستان دارد.

مادربزرگ بیمار مستاجر است و سرپرستی او را به عهده دارد.

۶ خواهر و برادر هستن که درکنار مادربزرگ زندگی می کنند و ایشان توانایی پرداخت هزینه های آنها را ندارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت