عاطفه 8ساله به علت تشنج بستری شده است.

عاطفه 8ساله به علت تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عاطفه 8ساله امکان حرکت ندارد و ناتوان است و دچار تشنج می شود.

پدر بیکار و معلول بوده و از طریق یارانه و با کمک فامیل ها زندگی می کنند.

این خانواده با پنج فرزند در یکی از روستاهای سرباز ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت