ضحا نه‌ساله به دلیل کاهش پلاکت خون بستری شده است.

ضحا نه‌ساله به دلیل کاهش پلاکت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ضحا نه‌ساله به دلیل کاهش پلاکت خون در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر ضحا کارگر تاسیسات و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ضحای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر ضحا توانایی تأمین کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان وی نیاز به حمایت و یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت