صادق یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

صادق یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

صادق یک ساله به دلیل تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر صادق کارگر فصلی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصدهزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در خانه ای استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان صادق عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

صادق از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان برای وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

با توجه به وضعیت مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر صادق قادر به تامین هزینه های درمان وی نمی باشند و به یاری شما مهریاران گرامی نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت