شیرزاد دوماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

شیرزاد دوماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شیرزاد دوماهه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر شیرزاد کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در الیگودرز لرستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شیرزاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر شیرزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و جهت درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت