شایان نه‌ساله به دلیل تنگی نفس شدید بستری شده است.

شایان نه‌ساله به دلیل تنگی نفس شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شایان نه‌ساله به دلیل تنگی نفس شدید در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

پدر شایان کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای جم استان بوشهر سکونت دارند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شایان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر شایان توانایی تامین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت