سمیه ۱۰ ساله به علت نارسایی قلبی و آسم بستری شده.

سمیه ۱۰ ساله به علت نارسایی قلبی و آسم بستری شده.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیه ۱۰ ساله به علت نارسایی قلبی و آسم بستری شده.

در شهر زاهدان مستاجر هستند و بسیار ناتوانند.

پدر زندانی است و مادر سرپرست خانواده با ۶ فرزند می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت