سمیه شش‌ماهه به دلیل سرفه بستری شده است.

سمیه شش‌ماهه به دلیل سرفه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیه شش‌ماهه به دلیل سرفه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر سمیه کارتن خواب و بیکار است و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در مشهد و در منزلی استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سمیه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سمیه توانایی تامین هزینه های درمانی فرزندشان را ندارند و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت