سدیس نه‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

سدیس نه‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سدیس نه‌ماهه به دلیل تب شدید و اسهال و استفراغ در بیمارستان کودکان علی‌اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر سدیس مشغول خدمت سربازی است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در زاهدان و در یک منزل استیجاری ساکن هستند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سدیس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت