زینب 1ماهه به علت تشنج بستری شده است.

زینب 1ماهه به علت تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب 1ماهه از بدو تولد تشنج داشته و نمی تواند شیر بخورد و اکسیژن کافی به او نمی رسد.

پدر کارگر روزمزد هستند و این خانواده با مبلغ یارانه و حق کارگری پدر امرار معاش می کنند.

خانواده بیمار با دو فرزند دیگر در روستای پسکوه در خانه پدری ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت