حسین پنج‌ساله به دلیل فلج مغزی و پنومونی بستری شده است.

حسین پنج‌ساله به دلیل فلج مغزی و پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین پنج‌ساله به دلیل فلج مغزی و پنومونی(عفونت ریه) و دیسترس تنفسی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر حسین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزندشان در زاهدان و در یک منزل استیجاری ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان حسین عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت