حدیثه 8ساله به علت ناهنجاری کراینوفاشیال بستری شده است.

حدیثه 8ساله به علت ناهنجاری کراینوفاشیال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حدیثه 8ساله به علت ناهنجاری کراینوفاشیال در بیمارستان بستری شده است.

پدر حدیثه کشاورز است و خانواده از طریق یارانه امرار معاش می کنند و قادر به تامین هزینه بیمارستان نیستند.

این خانواده با 5فرزند در یکی از روستاهای سراوان ساکن هستند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده حدیثه عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت