بیمار نوزاد یک ماهه است که به دلیل پره ترم بستری شده است.

بیمار نوزاد یک ماهه است که به دلیل پره ترم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بیمار نوزاد یک ماهه است که به دلیل پره ترم بستری شده است.

پدر این نوزاد کشاورز از کار افتاده است، به کمک اقوام امرار معاش می کنند و فاقد سرپناه و مسکن می باشند.

خانواده این نوزاد در زابل ساکن هستند و توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و جهت تامین هزینه های بیمارستان و بهبود حال نوزاد، نیاز به حمایت هم میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت