ایمان ۴ ماهه با تشخیص تنگی نفس در بیمارستان بستری شده است.

ایمان ۴ ماهه با تشخیص تنگی نفس در بیمارستان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایمان ۴ ماهه با تشخیص تنگی نفس در بیمارستان بستری شده است.

پدر کارگر است و ۳ فرزند دارد.

در یکی از روستاهای شهر خاش ساکن هستند و توانایی پرداخت هزینه را ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت