امیرمحمد 10ساله به علت بیماری پنومونی(آسم)بستری شده است.

امیرمحمد 10ساله به علت بیماری پنومونی(آسم)بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد 10ساله به علت بیماری پنومونی(آسم)بستری شده است.

پدر امیرمحمد کارگر انبار است.

این خانواده با چهار فرزند در زاهدان ساکن هستند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده امیرمحمد عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت