امیرحسین دوماهه به علت نارس بودن بستری شده است.

امیرحسین دوماهه به علت نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

والدین امیرحسین دوماهه به علت نارس بودن وی در دو مرحله به دو پزشک مراجعه کرده اند و امیرحسین بستری شده است.

پدر کارگر مسافرکش است و این خانواده از طریق درآمد روزانه 20هزار تومان و یارانه امرار معاش می کنند.

این خانواده با یک فرزندشان در زاهدان و در خانه پدری ساکن هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت