الینا یک‌ماهه به دلیل زردی بستری شده است.

الینا یک‌ماهه به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا یک‌ماهه به دلیل زردی(ایکتر)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر الینا خیاط و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

الینا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به بستری بودن مادر و فرزند دیگر این خانواده و پرداخت هزینه‌های درمان آنها در یک ماه گذشته، اکنون پدر خانواده قادر به تامین کل هزینه درمان الینای عزیز نبوده و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت