الناز(2)ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

الناز(2)ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر الناز شاگرد خیاطی هستند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

الناز که ماه گذشته نیز به دلیل افت پلاکت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت