الناز(1)ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

الناز(1)ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز ده‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر الناز شاگرد خیاطی هستند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر الناز توانایی تأمین کل هزینه درمان را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده