ابوالفضل ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ابوالفضل ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر ابوالفضل در قید حیات نیست و ابوالفضل به همراه مادر خود در منزل پدربزرگ در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

مادر ابوالفضل به تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده