آرسام 7ماهه به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بستری شده است.

آرسام 7ماهه به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرسام 7ماهه به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بستری شده است.

پدر آرسام کارگر نقاش است و توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.

این خانواده با دو فرزند در خانه پدری در یکی از روستاهای زاهدان ساکن هستند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده آرسام عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت