کاربر شماره 67062 بهشت آیین

داستان کاربر شماره 67062

سهم همه کودکان سرزمین من لبخند است

اهدا

کاربر شماره 67062 به 40 نفر در 13 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم